Odwiedź nas również na: Facebook Twitter Instagram Linkedin

Zmiany w prawie – ustawa o odpadach (część I)

Strona główna > Zmiany w prawie – ustawa o odpadach (część I)

Wiesz już, że…

20 lipca 2018 roku Sejm RP przyjął ustawę zmieniającą zapisy ustawy z 2012 roku o odpadach oraz niektórych innych ustaw dotyczących ochrony środowiska (Prawo ochrony środowiska czy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska).

Kolejne modyfikacje odnajdziemy również w przepisach o gospodarce opakowaniami, a nawet o bateriach i akumulatorach

Znasz te zmiany?

Eco-Abc kilka najistotniejszych postanowiło przytoczyć:

 

Ograniczenia czasowe, ilościowe oraz przestrzenne magazynowania odpadów.

  • Według zmienianego przepisu art. 25 ust. 4 ustawy o odpadach zmienia się długość okresu, przez jaki można magazynować odpady przed ich unieszkodliwieniem. Okres ten Ustawodawca skrócił z 3 lat do jednego roku, liczonego od momentu wytworzenia odpadu.

Wyjątek dotyczy odpadów w postaci niezanieczyszczonej gleby lub ziemi, wydobytych w trakcie robót budowlanych, stanowiących odpady przeznaczone do wykorzystania do celów budowlanych w związku z budową obiektów liniowych w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 i 1276), które mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.

  • W tej samej nowelizacji Ustawodawca ściśle określa ilość odpadów magazynowanych przez dany podmiot na swoim terenie – nie może ona przekroczyć w tym samym czasie połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku, wyszczególnionych w zezwoleniu na zbieranie odpadów lub zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.
  • Przedsiębiorca, który prowadzi działalność polegającą na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów oraz magazynujący odpady został zobowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca składowania odpadów. Zapis takiej wizyjnej kontroli musi być przechowywany przez miesiąc od daty dokonania nagrania.

Monitoring nie musi dotyczyć pozostałych pomieszczeń, np. gospodarczych.

  • Kolejne obostrzenie dotyczy kar administracyjnych, nakładanych na podmioty unieszkodliwiające odpady przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Jeżeli podczas kontroli WIOŚ przedsiębiorca zostanie ukarany za nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami, a w okresie 3 lat od momentu nałożenia kary przeprowadzona zostanie kolejna kontrola WIOŚ, podczas której ponownie nałożona zostanie kara administracyjna w zakresie gospodarowania odpadami, to proceder taki zakończy się wstrzymaniem działalności.
  • Warto też pamiętać, że obecnie organem właściwym do wydawania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, których łączna dopuszczona ilość magazynowania w ciągu roku przekroczy 3000 Mg jest Marszałek Województwa.
  • Czas dostosowania pozwoleń zintegrowanych (dotyczących gospodarowania odpadami poprzez ich zbieranie lub przetwarzanie) wydanych na mocy dotychczas obowiązujących przepisów będzie wynosił 1 rok od dnia wdrożenia nowelizacji ustawy w życie.
  • Nowe pozwolenia wydawane będą dopiero po przeprowadzeniu przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska (WIOŚ), z udziałem przedstawiciela organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań ochrony środowiska.
  • Należy podkreślić, że zezwolenie na przetwarzanie, zbieranie czy magazynowanie odpadów otrzymają tylko te podmioty, które uzyskają pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej.

 

Starający się o nowe pozwolenie na przetwarzanie, zbieranie lub magazynowanie odpadów muszą przedłożyć:

– zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku,

– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

– dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości.

Odwiedź nas również na: Facebook Instagram YouTube
Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

© 2018 ECO-ABC Sp. z o.o. | tel: (44) 633 37 72 | email: biuro@eco-abc.com.pl.

Projekt i wykonanie: ITCENTER.PL

RODO – Klauzula informacyjna