Odwiedź nas również na: Facebook Twitter Instagram Linkedin

RODO – Klauzula informacyjna

Strona główna > RODO – Klauzula informacyjna

RODO – Klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Obowiązek informacyjny

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest ECO-ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów, KRS 0000126774, NIP 1130021751, REGON 012124833, zwana dalej „ECO-ABC”.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych? Adres e-mail: biuro@eco-abc.com.pl Adres pocztowy: ECO-ABC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów.

Skąd mamy Pana/Pani dane? Otrzymaliśmy je od Pana/Pani w związku z skierowanym do nas zapytaniem handlowym, realizacją umowy/zamówienia/zlecenia lub zakupem oferowanych przez nas usług/produktów.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez ECO-ABC ? Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy/zamówienia/zlecenia lub odpowiedzi na skierowane zapytanie handlowe, w tym do :

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy/zamówienia/zlecenia na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 • realizacji zawartych umów/zamówień/zleceń;
 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • posprzedażowej obsługi Klientów, w tym obsługi reklamacji w przypadku, gdy zostanie lub została złożona;
 • obsługi Pana/Pani wniosków i próśb, skierowanych za pośrednictwem e-mail: biuro@eco-abc.com.pl

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pana/Pani danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ECO-ABC, którym jest:

 • zapewnienie należytej obsługi Klientów;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy;
 • prowadzenie badań i analiz poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb Klientów;
 • obsługa Pana/Pani pytań, próśb i wniosków przekazywanych przez e-mail: biuro@eco-abc.com.pl w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy/zamówienia/zlecenia;
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzieli Pan/Pani na to zgody, ECO-ABC przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www;
 • do celów marketingowych np. dostarczania Newslettera ECO-ABC.

Czy musi Pan/Pani podać nam swoje dane osobowe? ECO-ABC wymaga podania danych kontaktowych celem realizacji świadczonych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pana/Pani podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec ECO-ABC w zakresie przetwarzanych danych? Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pana/Pani praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pana/Pani danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia te może Pan/Pani wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pan/Pani, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pana/Pani dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ECO-ABC; cofnie Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych; lub zostanie złożony sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane te powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeżeli zauważy Pan/Pani, że dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania takich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pan/Pani chciał/a, aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

W każdym momencie ma Pan/Pani prawo:

 • zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy;
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach może Pan/Pani sprzeciwić się wobec przetwarzania danych? Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy:

 • ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pan/Pani znalazł/a;
 • nie występują już przesłanki do ich przetwarzania;
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. Z prawa sprzeciwu można korzystać od 25 maja 2018r.

Komu udostępniamy Pana/Pani dane osobowe? ECO-ABC co do zasady nie udostępnia danych osobowych Klientów. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie osobom upoważnionym przez naszą firmę tj. naszym pracownikom i współpracownikom, a także firmom pośredniczącym, jednak wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu realizacji umowy/zamówienia/zlecenia (np. firmom transportowym, kurierskim, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym). ECO-ABC może przekazać Pana/Pani dane osobowe na zgodne z prawem żądanie organów publicznych.

Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe? ECO-ABC przechowuje Pana/Pani dane osobowe w związku z realizacją umowy/zamówienia/zlecenia, zapytania, przez czas niezbędny do realizacji danej umowy/zamówienia/zlecenia lub zapytania, oraz okres niezbędny do posprzedażowej obsługi Klientów, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i wypełnienia obowiązku prawnego administratora. Dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku obrotowego w którym zakończyło się obowiązywanie umowy/zamówienia/zlecenia, realizacji zapytania handlowego lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym ECO-ABC zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Czy przekazujemy Pana/Pani dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pana/Pani prawa? Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Istotne informacje dodatkowe

W przypadku danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Pana/Pani dane osobowe mogą pochodzić od: pracodawcy, strony umowy zawartej z ECO-ABC, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pan/Pani beneficjentem rzeczywistym, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z: baz i rejestrów: PESEL, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

We wszystkich przypadkach wymaganych dla wykonania umowy/ zamówienia/zlecenia i zgodności z obowiązującym prawem, gdy Państwo dostarczają ECO-ABC Sp. z o.o., dane osobowe swoich pracowników lub osób współpracujących z Państwem. Państwo są zobowiązani zapewnić, że zostali oni należycie poinformowani i udzielili stosownych zgód, jeśli były wymagane zgodnie z prawem oraz że na ECO-ABC nie ciąży żaden dodatkowy obowiązek dotyczący Państwa pracowników lub osób współpracujących.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), a wraz z nim nowe obowiązki wytyczne w zakresie zarządzania i przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka ECO-ABC
  z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedstawieniem oferty handlowej oraz zawarcia umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu monitorowania jakości obsługi Interesanta przez Administratora, zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zostaną zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów telefonicznych i interesu prawnego Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie udzielona zgoda, przez którą rozumie się kontynuowanie rozmowy telefonicznej po zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dotyczącą nagrywania rozmów”
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Informujemy jednak, iż zgoda na nagrywanie jest dobrowolna, ale niezbędna do uzyskania połączenia telefonicznego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń tj. do czasu przedawnienia roszczeń, który wynosi odpowiednio: 3 lata lub 6 lat (zgodnie z art 118 Kodeksu cywilnego).
 7. Jeżeli nie życzą sobie Państwo byśmy dalej przetwarzali dane prosimy o kontakt.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
 • żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • przeniesienia Pani/Pana danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Z administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów lub drogą elektroniczna na adres: biuro@eco-abc.com.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez spółkę ECO-ABC Sp. z o.o. przez okres 6 lat.
Odwiedź nas również na: Facebook Instagram YouTube
Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

© 2018 ECO-ABC Sp. z o.o. | tel: (44) 633 37 72 | email: biuro@eco-abc.com.pl.

Projekt i wykonanie: ITCENTER.PL

RODO – Klauzula informacyjna