Odwiedź nas również na: Facebook Twitter Instagram Linkedin

Zapraszamy do złożenia oferty, której przedmiotem jest remont budynku i dachu wraz z robotami towarzyszącymi.

Strona główna > Zapraszamy do złożenia oferty, której przedmiotem jest remont budynku i dachu wraz z robotami towarzyszącymi.

 

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty, której przedmiotem jest remont budynku, dachu wraz z robotami towarzyszącymi.

kody CPV: 45000000-7 , 45260000-7 ,  45453000-7, 45421132-8 , 45421131-1, 45421145-

Opis przedmiotu zamówienia:

 • Demontaż pokrycia dachu (budynek posiada wymiary 15 m x15 m).
 • Ocena konstrukcji pod kątem odkształceń po pożarze i gaszeniu wodą. Ewentualna wymiana odkształconych elementów. Przy wymianie elementów konieczność wykonania dokumentacji projektowej.
 • Odkurzanie, czyszczenie , odtłuszczanie dźwigarów, płatwi, malowanie na kolor zielony ciemny.
 • Skucie odparzonych tynków i położenie nowych .
 • Czyszczenie i odtłuszczanie ścian , malowanie na kolor szary.
 • Wykonanie pokrycia dachu z płyt warstwowych (blacha -wełna mineralna -blacha) o grubości 10 cm . Płyty warstwowe z atestem o niepalności EI 120.
 • Pokrycie górnej powierzchni dachu papą termozgrzewalną.
 • Wykonanie podstaw pod wentylatory dachowe z blachy nierdzewnej i zamontowanie 6 szt.wentylatorów dachowych ( 5 szt. z silnikami 2,2 kW i 1 szt. z silnikiem 1,5 kW- wentylatory dostarcza ECO-ABC).
 • Czyszczenie elewacji zewnętrznych z nacieków smoły , odtłuszczanie, naprawa ubytków styropianu i wyprawy od strony północnej.
 • Malowanie elewacji farbą silikatową na kolory istniejące.
 • Wymiana 5 szt. okien o wymiarach 150x 150 cm ( plastikowe).
 • Wymiana rolet zewnętrznych aluminiowych na nowe , wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Wymiana drzwi wejściowych do spalarni obecnie 74 cm na drzwi aluminiowe o wymiarze 90 cm.
 • Wykonanie ściany izolującej halę od pomieszczenia sterowni z płyty warstwowej (blacha -wełna mineralna -blacha) o grubości 10 cm . Płyty warstwowe z atestem o niepalności EI 120, kolor szary.
 • Zamontowanie 2 szt. drzwi wewnętrznych obitych blachą w pomieszczeniu sterowni.
 • Wymiana żaluzji aluminiowych z siłownikami elektrycznymi w elewacji budynku 3 szt. o wymiarach 90 x 90 cm i 1 szt. o wymiarach 45×45 cm ( żaluzje dostarcza ECO-ABC).
 • Mycie odtłuszczanie posadzek , uzupełnianie ubytków i malowanie na kolor szary.
 • Czyszczenie , odtłuszczanie urządzeń linii technologicznej i malowanie (urządzenia do spalania i odbioru ciepła srebrzanką wysokotemperaturową).

Do obowiązków Wykonawcy należy:

 • Realizacja przedmiotu zamówienia,
 • Zorganizowanie zaplecza budowy i jego utrzymanie,
 • Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,
 • Odpowiednie zabezpieczenie prowadzonych robót ,
 • Zgłoszenie Zamawiającemu zakończenia wykonania robót i gotowości do odbioru,
 • Przywrócenie terenu po robotach do stanu pierwotnego,
 • Bieżące usuwanie materiałów rozbiórkowych i powstałych odpadów,

Wiedza i doświadczenie  

 • Wykonawca zobowiązany jest dołączyć referencje potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, robót budowlanych polegających na / remoncie/przebudowie/ budowie/ dachu, budynku – o wartości minimum 50 000 zł brutto.

Oferta powinna zawierać co najmniej :

 • Cenę oferty (netto oraz brutto) w walucie polskiej [PLN] ,
 • Termin realizacji przedmiotu zamówienia,
 • Warunki gwarancji,
 • Kosztorys ofertowy,
 • Oświadczenie o przeprowadzonej wizji terenu objętego zadaniem i zaznajomienie się ze stanem rzeczywistym .
 • Wizji obiektu można dokonać w dniach 19-23 września 2019.
 • Wykaz uwag, proponowanych zmian w zakresie robót ,
 • Oświadczenie , że w/w roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • Oświadczenie, że Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,
 • Oświadczenie Wykonawcy że, przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z wykonaniem robót w składnikach majątkowych należących do Zamawiającego jak i osób trzecich, oraz szkody na osobie, tj. śmierć, kalectwo, inne uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu osób przebywających na terenie prac remontowych,
 • Oświadczenie , że jest świadomy konieczności zorganizowania pracy w taki sposób, aby przedsięwziąć wszystkie środki ostrożności i wykonać zadania podczas ruchu zakładu.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie firmy,  w dziale zakupów lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ebojdo@eco-abc.com.pl do dnia 25 września 2019.

Realizacja dostawy: do 7 tygodni od daty wyboru oferty.

Warunki płatności: 14 dni .

Miejsce dostawy: ECO-ABC w Bełchatowie ul. Przemysłowa 7.

Osoba do kontaktu: Jerzy Stasiak tel. 509 666 903 , jstasiak@eco-abc.com.pl .

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.

Opis przedmiotu zamówienia (pdf)

Odwiedź nas również na: Facebook Instagram YouTube
Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

© 2018 ECO-ABC Sp. z o.o. | tel: (44) 633 37 72 | email: biuro@eco-abc.com.pl.

Projekt i wykonanie: ITCENTER.PL

RODO – Klauzula informacyjna