Odwiedź nas również na: Facebook Twitter Instagram Linkedin

Odpady weterynaryjne pozostałe

Strona główna > Odpady weterynaryjne pozostałe

Odpady weterynaryjne pozostałe

Kody

 • 18 02 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) –czyli tzw. „sharps” – przedmioty, które z powodu swojej powierzchni mogą spowodować przy ich dotyku, nawet bez silnego nacisku, ranę ciętą lub kłutą, są to np. systemy infuzyjne, lancety, noże chirurgiczne, skalpele, nożyce, skrobaki, dłuta, pilniki
 • 18 02 03 – Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 tj. niezakaźne – narzędzia do operacji bez przedmiotów ostrych, opatrunki w tym gipsowe, odzież jednorazowego użytku, strzykawki (bez igieł), butelki i worki infuzyjne, miski, naczynia, odpady nieznacznie zanieczyszczone środkami cytostatycznymi, np. mankiety na rękawy, maseczki do ochrony dróg oddechowych, rękawiczki, maczaki, artykuły jednorazowego użytku)
 • 18 02 06 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 tj. niezawierające substancji niebezpiecznych, np. przeterminowane, zanieczyszczone chemikalia, przeterminowane zanieczyszczone chemikalia, odpady z aparatów diagnostycznych
 • 18 02 08 – Leki inne niż wymienione w 18 02 07 np. odrzucone partie towaru, wadliwe, przeterminowane, zanieczyszczone leki

Miejsce przechowywania

 • odpowiednio przystosowane pomieszczenie – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.10.2010 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi
 • stacjonarne urządzenie chłodnicze – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.10.2010 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi

Magazynowanie – warunki

 • odpady weterynaryjnie pozostałe  mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w jakich są przechowywane, ale nie dłużej niż 30 dni

Sposób pakowania

 • Odpady weterynaryjne pozostałe, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia
 • Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia, które umieszcza się w miejscach ich powstawania
 • Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie
 • Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiada odpowiednie oznaczenia umieszczone w widocznym miejscu. Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, miejsce pochodzenia odpadów, datę zamknięcia
 • Odpady zakaźne gromadzi się w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru innego niż czerwony lub żółty

Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania

18 02 01, 18 02 08 – przekształcanie termiczne na lądzie (D10)

18 02 06 – przekształcanie termiczne na lądzie (D10), obróbka fizyczno-chemiczna z wyłączeniem autoklawowania, dezynfekcji termicznej, działania mikrofalami, jeżeli zastosowana w tej obróbce technika zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi unieszkodliwianie odpadów (D9)

18 02 03 – przekształcanie termiczne na lądzie (D10), obróbka fizyczno-chemiczna z wyłączeniem autoklawowania, dezynfekcji termicznej, działania mikrofalami, jeżeli zastosowana w tej obróbce technika zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi unieszkodliwianie odpadów (D9), składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5).

Odwiedź nas również na: Facebook Instagram YouTube
Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

© 2018 ECO-ABC Sp. z o.o. | tel: (44) 633 37 72 | email: biuro@eco-abc.com.pl.

Projekt i wykonanie: ITCENTER.PL

RODO – Klauzula informacyjna