Odwiedź nas również na: Facebook Twitter Instagram Linkedin

Odpady medyczne inne niż niebezpieczne

Strona główna > Odpady medyczne inne niż niebezpieczne

Odpady medyczne inne niż niebezpieczne

Kody

 • 18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)  czyli tzw. „sharps” – przedmioty, które z powodu swojej powierzchni mogą spowodować przy ich dotyku, nawet bez silnego nacisku, ranę ciętą lub kłutą, są to np. systemy infuzyjne, lancety, noże chirurgiczne, skalpele, nożyce, skrobaki, dłuta, pilniki
 • 18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 tj. niezakaźne – narzędzia do operacji bez przedmiotów ostrych, opatrunki w tym gipsowe, odzież jednorazowego użytku, strzykawki (bez igieł), butelki i worki infuzyjne, miski, naczynia, odpady nieznacznie zanieczyszczone środkami cytostatycznymi, np. mankiety na rękawy, maseczki do ochrony dróg oddechowych, rękawiczki, maczaki, artykuły jednorazowego użytku)
 • 18 01 07 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 np. przeterminowane, zanieczyszczone chemikalia, przeterminowane zanieczyszczone chemikalia, odpady z aparatów diagnostycznych
 • 18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08 np. odrzucone partie towaru, wadliwe, przeterminowane, zanieczyszczone leki, środki odurzające, substancje psychotropowe  i prekursory grupy I-R.
 • 18 01 81 – Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80

Miejsce przechowywania

 • odpowiednio przystosowane pomieszczenie – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi
 • stacjonarne urządzenie chłodnicze – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi

Magazynowanie – warunki

 • 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 – przechowywanie tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 30 dni

Sposób pakowania

 • Odpady medyczne inne niż niebezpieczne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , koloru innego niż czerwony lub żółty, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, albo do pojemników wielokrotnego użycia
 • Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie
 • Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie
 • Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiada odpowiednie oznaczenia umieszczone w widocznym miejscu. Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu, datę zamknięcia

Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania

 • 18 01 01, 18 01 09 – przekształcanie termiczne na lądzie (D10)
 • 18 01 04 – przekształcanie termiczne na lądzie (D10) obróbka fizyczno-chemiczna z wyłączeniem autoklawowania, dezynfekcji termicznej, działania mikrofalami, jeżeli zastosowana, w tej obróbce technika zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi unieszkodliwianie odpadów (D9), składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5).
 • 18 01 07 – przekształcanie termiczne na lądzie (D10) obróbka fizyczno-chemiczna z wyłączeniem autoklawowania, dezynfekcji termicznej, działania mikrofalami, jeżeli zastosowana, w tej obróbce technika zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi unieszkodliwianie odpadów (D9)
 • kod 18 01 81– przekształcanie termiczne na lądzie (D10), obróbka fizyczno-chemiczna z wyłączeniem autoklawowania, dezynfekcji termicznej, działania mikrofalami, jeżeli zastosowana w tej obróbce technika zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi unieszkodliwianie odpadów (D9), składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5).
Odwiedź nas również na: Facebook Instagram YouTube
Projekty współfinansowane z funduszy unijnych

© 2018 ECO-ABC Sp. z o.o. | tel: (44) 633 37 72 | email: biuro@eco-abc.com.pl.

Projekt i wykonanie: ITCENTER.PL

RODO – Klauzula informacyjna