eco-abc | unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych

NEWSLETTER

Aby otrzymywać aktualne informacje dotyczące firmy oraz oferty, proszę o wpisanie swojego e-maila.

 
Rzetelna firma
Gepardy Biznesu 2015a

ODPADY MEDYCZNE INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

Kody

 • 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)  czyli tzw. „sharps” – przedmioty, które z powodu swojej powierzchni mogą spowodować przy ich dotyku, nawet bez silnego nacisku, ranę ciętą lub kłutą, są to np. systemy infuzyjne, lancety, noże chirurgiczne, skalpele, nożyce, skrobaki, dłuta, pilniki
 • 18 01 04 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 tj. niezakaźne – narzędzia do operacji bez przedmiotów ostrych, opatrunki w tym gipsowe, odzież jednorazowego użytku, strzykawki (bez igieł), butelki i worki infuzyjne, miski, naczynia, odpady nieznacznie zanieczyszczone środkami cytostatycznymi, np. mankiety na rękawy, maseczki do ochrony dróg oddechowych, rękawiczki, maczaki, artykuły jednorazowego użytku)
 • 18 01 07 - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 np. przeterminowane, zanieczyszczone chemikalia, przeterminowane zanieczyszczone chemikalia, odpady z aparatów diagnostycznych
 • 18 01 09 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08 np. odrzucone partie towaru, wadliwe, przeterminowane, zanieczyszczone leki, środki odurzające, substancje psychotropowe  i prekursory grupy I-R.
   

Miejsce przechowywania

 • odpowiednio przystosowane pomieszczenie – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010 roku w sprawie szczegółowego postepowania z odpadami medycznymi
 • stacjonarne urządzenie chłodnicze – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010 roku w sprawie szczegółowego postepowania z odpadami medycznymi
   

Magazynowanie - warunki

 • 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 - przechowywanie tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 30 dni
   

Sposób pakowania

 • Odpady medyczne zakaźne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , koloru innego niż czerwony lub żółty, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, albo do pojemników wielokrotnego użycia
 • Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie
 • Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie
 • Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiada odpowiednie oznaczenia umieszczone w widocznym miejscu. Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu, datę zamknięcia
   

Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania

 • 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07 – termiczne przekształcanie odpadów ( D10);  obróbka fizyczno-chemiczna inna niż autoklawowanie, dezynfekcja termiczna, działanie mikrofalami(D9), obróbka fizyczno-chemiczna inna niż wymienione wyżej).
 • 18 01 09 – termiczne przekształcanie odpadów ( D10)