eco-abc | unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych

NEWSLETTER

Aby otrzymywać aktualne informacje dotyczące firmy oraz oferty, proszę o wpisanie swojego e-maila.

 
Rzetelna firma
Gepardy Biznesu 2015a

ODPADY MEDYCZNE SPECJALNE

Kody

 • 18 01 06 - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne tj. chemikalia lub substancje o niebezpiecznych właściwościach występują zwłaszcza w laboratoriach przy pracach diagnostycznych bądź na skutek korzystania z aparatury diagnostycznej w laboratoriach. Mogą występować również w patologii, szpitalach, klinikach, stacjach opieki lub gabinetach dentystycznych, a także w aptekach; są to. np. nieorganiczne i organiczne chemikalia laboratoryjne wraz z pozostałościami z diagnoz, nieopróżnione do końca opakowania po chemikaliach niebezpiecznych tj.
 • 18 01 08 - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne tj. leki kancerogenne, mutagenne i reprodukcyjno-toksyczne (leki CMR), powstające przy przygotowywaniu i stosowaniu leków rakotwórczych, ze szkodliwym wpływem na genom lub leków reprodukcyjno-toksycznych, powstają, jako odpady w zakresie opieki nad pacjentem przy zastosowaniu odpowiednich leków (np. onkologia), w aptekach, w gabinetach lekarskich i laboratoriach; są to np. nieopróżnione do końca oryginalne pojemniki po lekach, przeterminowane leki w oryginalnym opakowaniu, resztki substancji suchych lub tabletek, komponenty infuzyjne i pozostały materiał zanieczyszczony cytostatykami
 • 18 01 10 - Odpady amalgamatu dentystycznego
   

Miejsce przechowywania

 • odpowiednio przystosowane pomieszczenie – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010 roku w sprawie szczegółowego postepowania z odpadami medycznymi
 • stacjonarne urządzenie chłodnicze – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010 roku w sprawie szczegółowego postepowania z odpadami medycznymi
   

Magazynowanie - warunki

 • 18 01 06, 18 01 08, 18 01 10 – magazynowanie w temperaturze od  10 ° C do  18 ° C tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 72 godziny. W temperaturze poniżej 10 ° C okres magazynowania może trwać do 30 dni
   

Sposób pakowania

 • Odpady medyczne specjalne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , koloru żółtego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia
 • Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie
 • Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie
 • Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiada odpowiednie oznaczenia umieszczone w widocznym miejscu. Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu, datę zamknięcia
   

Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania

 • 18 01 06 – termiczne przekształcanie odpadów ( D10);  obróbka fizyczno-chemiczna inna niż autoklawowanie, dezynfekcja termiczna, działanie mikrofalami(D9).
 • 18 01 08 – termiczne przekształcanie odpadów (D10);
 • 18 01 10 - obróbka fizyczno-chemiczna inna niż autoklawowanie, dezynfekcja termiczna, działanie mikrofalami(D9).