eco-abc | unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych

NEWSLETTER

Aby otrzymywać aktualne informacje dotyczące firmy oraz oferty, proszę o wpisanie swojego e-maila.

 
Rzetelna firma
Gepardy Biznesu 2015a

ODPADY WETERYNARYJNE NIEBEZPIECZNE

Kody

 • 18 02 05 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne  - chemikalia lub substancje o niebezpiecznych właściwościach występujące zwłaszcza w laboratoriach przy pracach diagnostycznych bądź na skutek korzystania z aparatury diagnostycznej w laboratoriach np. nieorganiczne i organiczne chemikalia laboratoryjne wraz z pozostałościami z diagnoz, nieopróżnione do końca opakowania po chemikaliach niebezpiecznych
 • 18 02 07 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne - leki kancerogenne, mutagenne i reprodukcyjno-toksyczne (leki CMR), powstające przy przygotowywaniu i stosowaniu leków rakotwórczych, ze szkodliwym wpływem na genom lub leków reprodukcyjno-toksycznych, powstają, jako odpady przy zastosowaniu odpowiednich leków (np. onkologia), również w klinikach i gabinetach weterynaryjnych; są to np. nieopróżnione do końca oryginalne pojemniki po lekach, przeterminowane leki w oryginalnym opakowaniu, resztki substancji suchych lub tabletek, komponenty infuzyjne i pozostały materiał zanieczyszczony cytostatykami
   

Miejsce przechowywania

 • odpowiednio przystosowane pomieszczenie – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.10.2010 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi
 • stacjonarne urządzenie chłodnicze – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.10.2010 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi
   

Magazynowanie - warunki

 • odpady weterynaryjnie niebezpieczne mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w jakich są przechowywane, ale nie dłużej niż 30 dni
   

Sposób pakowania

 • Odpady weterynaryjne niebezpieczne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia
 • Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia, które umieszcza się w miejscach ich powstawania
 • Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie
 • Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiada odpowiednie oznaczenia umieszczone w widocznym miejscu. Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, miejsce pochodzenia odpadów, datę zamknięcia
 • Odpady zakaźne gromadzi się w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru żółtego
   

Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania

 • 18 02 05 – termiczne przekształcanie odpadów ( D10);  obróbka fizyczno-chemiczna inna niż autoklawowanie, dezynfekcja termiczna, działanie mikrofalami(D9)
 • 18 02 07 – termiczne przekształcanie odpadów ( D10);